I. Liturgie en Sacramenten

 1. Liturgie
 2. De H. Mis: een Offer
 3. Paasmaal, Avondmaal en Eucharistie
 4. De H. Eucharistie
 5. Eerbied voor de H. Eucharistie
 6. De H. Communie een Offermaal?
 7. De Sacramenten
 8. de-sacramenten-van-de-kerk
 9. de-sacramenten-der-kerk-deel-3-de-eucharistie
 10. Het Heilig Oliesel: Sacrament der Stervenden
 11. Geldige Consecratie
 12. De Consecratiewoorden voor velen = voor allen"?
 13. Allerheiligen en Allerzielen

II. De H. Schrift en Schriftuitleg

 1. dogma
 2. De vier evangelin, zuilen van ons geloof
 3. het-evangelie-van-jezus-christus-deel-1
 4. het-evangelie-van-jezus-christus-deel-2
 5. triduum-sacrum-enkele-overwegingen-bij-het-joannes-evangelie
 6. Rond Paus Paulus' Credo (1968)
 7. inclussief:
 8. het-credo-van-het-volk-gods-van-paus-paulus-vi
 9. Geloven
 10. Ons geloof (delen 1-13)
 11. Wat betekent Christus voor ons in deze tijd?
 12. De betekenis van de Bijbelse Geschiedenis
 13. De Levensboom
 14. De H. Schrift en enkele seksuele problemen
 15. Telepathie en helderziendheid bij de profeten van Isral?

III Heilsleer en Eschatologie

 1. Het bestaan van de erfzonde
 2. Het eeuwige leven
 3. de-nederdaling-ter-helle
 4. "Uit het lege graf de Verrezene tegemoet"
 5. De geestelijkheid en onsterfelijkheid van de menselijke ziel
 6. op-de-derde-dag-verrezen-volgens-de-schriften

IV Ecclesiologie en Oecumene

 1. De Ene Kerk
 2. Buiten de Kerk geen Heil;
 3. Kerk en Kerken
 4. zelfbeschuldiging
 5. Apostelen en Bisschoppen
 6. Centralisatie of decentralisatie van de Kerk?
 7. Oecumene en de Goede Herder (Joan. 10, 11-18)
 8. "Conciliair Proces"
 9. Dialoog
 10. geloof-en-geloven
 11. Geloof, geloven, gelovig
 12. Diakonessen in de Kerk?

V Commentaar op ontwikkelingen in de Katholieke Kerk

 1. Nieuwe Katechismus (Dutch Catechism) en H. Schrift
 2. Theologie van de "Nieuwe Katechismus" (Dutch Catechism)
 3. inclusief:
 4. Pleidooien voor homosexualiteit
 5. Stem van het geweten
 6. De Kerk in Nederland
 7. De toestand in de Kerk
 8. Katholieken in Nederland
 9. de-kerk-en-de-vrijmetselarij-deel-l
 10. Een toespraak van kardinaal Ratzinger
 11. Bij een inaugurele rede te Nijmegen van een feministe
 12. Brief uit India
 13. Het Modernisme
 14. De crisis in de kerk en het modernisme
 15. Pluralisme

VI Oosterse Kerken

 1. het-christendom-in-sassanidisch-perzie

VII Andere Godsdiensten

 1. De Dalai Lama uit Tibet
 2. Is Allah ook de God der Christenen?
 3. Meditatie in oost en west
 4. Kardinaal Lustigers opvattingen over de verhouding tussen de Kerk en de Joden naar aanleiding van zijn boek "Le Choix de Dieu" (de keus van God), 1987
 5. Wedergeboorte

VIII Ethiek, Moraal en Maatschappij

 1. De H. Schrift en enkele seksuele problemen
 2. "Dynamisch" en "statisch"
 3. Naastenliefde en medemenselijkheid
 4. De doodstraf in katholiek perspectief
 5. Stem van het geweten (1968)
 6. Het geweten (1990)
 7. De rechten van de mens
 8. Heilig

IX Wonderen en Verschijningen

 1. Wonderen
 2. Private openbaringen
 3. Nogmaals het z.g. Engelenwerk
 4. Fatima, 13 oktober 1917-1987

X Overig

 1. Charisma's
 2. De Engelen
 3. Gebed als middel van propaganda
 4. Schepping en Evolutie
 5. De verklaring van de 163 plus

XI Preken

 1. Bij Lucas 6, 43-49
 2. Het Woord is Vlees geworden en Het heeft onder ons gewoond
 3. Op de derde dag is Hij verrezen
 4. H. Eucharistie: Geheim van het Geloof
 5. Met eeuwige liefde bemin ik U
 6. Onder uwe bescherming nemen wij onze toevlucht
 7. En Ik zal u de kroon des levens geven
 8. Jezus Christus is Dezelfde: gisteren, heden en in eeuwigheid
 9. Staat op, Uw lenden omgord met de waarheid!
 10. Wie niet met Mij is, is tegen Mij
 11. Aangesteld door de H. Geest, om Gods Kerk te hoeden

XII Boekbesprekingen

 1. Fragen in die Zeit (Klaus Gamber)
 2. over-de-drempel-van-de-hoop