Introibo ad Altare Dei
www.ecclesiadei.nl
Ecclesia Dei Delft, voor de verspreiding van de Buitengewone Uitdrukking van de Romeinse Liturgie (Tridentijnse Liturgie)
overeenkomstig het Motu Proprio Summorum Pontificum

Risk Analysis on Vatican II

triniti This analysis focuses mainly on the remarkable statements about the Council by Pope Benedict XVI, -now Pope-Emeritus- during the last year of his Pontificate (2012). These statements appear to be the first time that such criticism concerning the Council has been published by the Magisterium including: (1) the lack of a specific problem to resolve, (2) the expectation to shape the future world, (3) the failed analysis of the vague expressions 'today's world', 'modern era' or 'modern world', (4) the renewed understanding of States as a result of developments of a philosophical thought only and (5) speaking of other religions solely in a positive way. Pope Benedict XVI in his preface to the book 'Joseph Ratzinger, Zur Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils', very clearly draw attention to failures of Vatican II. That he should write such statements as reigning Pontiff is unprecedented, very significant and of grave concern

A "People" Missal from 1683

Clarity of Vatican II

A failed analysis is intrinsically connected to a failed search into the Truth

Referring to the preface about Vatican II by Pope Benedict XVI concerning the collection of his writings at the time of the Council (2012) I was strongly tackled by the following quotes: Behind the vague expression today’s world lies the question of the relationship with the modern era. To clarify this, it would have been necessary to define more clearly the essential features that constitute the modern era. Schema XIII did not succeed in doing this and it failed to offer substantial clarification on this point.

Find here: Clarity of Vatican II
Summorum Pontificum Bedevaart ad Petri Sedem; 27-30 Oktober 2016

2015 message from Pope Francis: «The Cœtus Internationalis Summorum Pontificum Roman pilgrimage keeps the ancient Roman liturgy alive in the Church.»

Bij gelegenheid van de 9de verjaardag van het Motu Proprio "Summorum Pontificum" worden alle gelovigen, verenigingen en bewegingen uitgenodigd om ons Katholiek Geloof en trouw aan de Paus te bevestigen. Met deze oproep door Coetus Internationalis pro Summorum Pontificum wordt van donderdag 27 t/m zondag 30 Oktober 2016 voor de vijfde maal een Internationale Bedevaart naar Rome georganiseerd.
Dit jaar zal de jaarlijkse Summorum Pontificum Bedevaart naar Rome deels ook in Norcia, de geboorteplaats van H. Benedictus plaats vinden. Daarbij is voorzien in busvervoer op donderdag 27 oktober om 15:00 uur van uit Rome naar Norcia. In Norcia worden de pelgrims ontvangen door de Benedictijnen van Norcia en Mgr. Sample, Aartsbisschop van Portland, Oregon, USA. De volgende ochtend zal Mgr. Sample in Norcia een Pontificale Hoogmis celebreren, waarna teruggekeerd wordt naar Rome. In Rome zal in de avond ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het 'Instituut de Bon Pasteur' een lichtprocessie plaatsvinden. Op zaterdagochtend, 29 oktober, zal onder aanvoering van Mgr Sample in processie door de Heilige Deur worden gepelgrimeerd naar het graf van Sint Petrus met een Pontificale Hoogmis in de Sint Pieter aan het altaar van St. Petrus' Stoel.
De Pelgrimmage wordt op zondag 30 oktober, Hoogfeest van Christus Koning, afgesloten met een Pontificale Hoogmis in de kerk Santa Trinità dei Pellegrini

Komt allen naar Rome

Voor meer informatie, met name het busvervoer naar Norcia, zie:
Coetus Internationalis pro Summorum Pontificum

The Franciscan Friars of the Immaculate and the defense of the Motu proprio Summorum pontificum

-o-o-o-

Due to the incorrectly undertaken Apostolic Visitation by Mons. Vito Angelo Todisco and his manipulation of the collected data, under pretences as well as vague and false accusations the Franciscan Friars of the Immaculate [FFI] are suffering from suppression and psychological violence.

here a list of relevant documents (also in different languages) for further information.

-*--*-

 • 03 July 2014 Hermeneutic of the reform, renewal in continuity
  As Pope Benedict XVI mentioned due to the pastoral intention of the Second Vatican Council that two levels of the reality have to be distinguished. ...
  ... About the two distinguishing levels we can make a suitable comparison to the daily professional work by Engineers, Medical doctors and all kind of professions at which diagnostic analysis and designs are seen as core business. As Civil Engineer involved with extremely complex problems like the high water protection in The Netherlands ...
 • 27 May 2014 Update on the FFI and FSI
  Now that not only the Franciscan Friars of the Immaculate but also the Franciscan Sisters of the Immaculate have been attacked very seriously, I hope and I will repeat my hope that the silence about all this injustice and mercilessness threatening will stop. I ask you with the words of our Holy Father “from calve to calve” that we would “knock at the udder of the cow” and “bother our pastors, so that they will give us the milk of grace, of doctrine, and of guidance” ...
 • 8 February 2014Welcome to the Petition for the Franciscan Friars of the Immaculate and for the defense of the Motu proprio Summorum pontificum Italian - English - German - French - Portuguese - Spanish - NL
 • 10 January 2014 (last update) Dignitatis Humanae, and the 'hermeneutics of reform, renewal in continuity'(last update: 9th March 2014)
  - English summary
  .
  An analysis is made in three steps:
  The first step, which has been published in the 2013, May-June issue of Catholica (Dutch text), deals among other things with the ‘hermeneutic of the reform, renewal in continuity’ [1]. In this analysis the soft spot of this hermeneutic approach is exposed. The soft spot is, namely, the vision regarding the underlying changed reality; a vision which is lying outside the domain of the ‘Depositum Fidei’ and can undoubtedly be fallible. This fallibility carries the risk of an (1) incorrect characterization of that underlying changed reality, and thereby also a risk of (2) incorrect decisions as to the implementation of the ‘Depositum Fidei' and all consequences thereof
 • 04 December 2013 Interview met Dom Alcuin Reid concerning Fifty years Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium.
  To mark the 50th anniversary of this significant document, Catholic World Report spoke with liturgical scholar and writer Dom Alcuin Reid, OSB, author of The Organic Development of the Liturgy and a specialist in 20th-century liturgical reform, about the constitution, the reform that followed it, and the importance of Sacrosanctum Concilium today.
 • November-December 2013 Dignitatis Humanae, verklaring over de Godsdienstvrijheid (3).
  - de waardigheid van de menselijke persoon
  - Depositum Fidei en de Lex Credendi.

  In dit artikel wordt een analyse gegeven van de eerste twee paragrafen van Dignitatis Humanae. Deze eerste twee paragrafen bevatten de fundamentele basis inzake de hoedanigheid waarmee de godsdienstvrijheid in de waardigheid van de menselijke persoon is gefundeerd.
 • September 2013 Dignitatis Humanae, verklaring over de Godsdienstvrijheid (2).
  Paus Benedictus XVI en een mislukte analyse: achter het vage begrip de wereld van vandaag staat de vraag naar de verhouding tot de nieuwe tijd.

  In dit artikel wordt nader ingegaan op een zeer recente uitspraak van Paus Benedictus XVI. Enerzijds vanwege de verstrekkende consequenties en anderzijds omdat deze uitspraak behoort tot het Magisterium van Paus Benedictus XVI. Het betreft hier een uitspraak, met betrekking tot Gaudium et Spes, Dignitatis Humanae en Nostra Aetate, dat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie de analyse inzake de nieuwe tijd niet gelukt is.
 • Mei-Juni 2013 Dignitatis Humanae, verklaring over de Godsdienstvrijheid (1).
  Continuïteit of discontinuïteit.

  Het is een document waarover tijdens en na het Concilie veel te doen is geweest. De meningen over dit document liepen nogal sterk uiteen. We zien het document enerzijds door de liberale vleugel in de Kerk geïnterpreteerd worden als een breuk met het verleden. Anderzijds zien we ook bij de meer conservatieve groeperingen meerdere onderscheiden wijzen van interpretatie met soms zelfs tegenstrijdige conclusies. Helaas zien we ook dat het huidige debat vooral plaatsvindt vanuit bepaalde vooringenomen clichés, en dat elke groepering zich als t ware heeft teruggetrokken in haar eigen loopgraaf.
 • December 2012 In een sterk materialistisch georiënteerd gedachtegoed wordt gesteld dat het wetenschappelijk bewezen zou zijn dat een vrije wil van de mens niet bestaat. Deze wil zou bepaald worden door een keten van veroorzaakte oorzaken, die door prikkels in de hersenen van de mens wordt geïnitieerd en daarom niet vrij doch deterministisch bepaald zou zijn.
  In een analyse, waarbij wordt uitgegaan van onder andere de fundamentele fysische behoudswetten en de thermodynamica, wordt aangetoond dat deze redenering zonder meer onhoudbaar is.
 • 13 May 2011 De stichting Ecclesia Dei Delft verwelkomt de Instructie "UNIVERSAE ECCLESIAE" van de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei over de uitvoering van de Motu Proprio Summorum Pontificum van Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI
 • 05-02-10 Op http://blog.messainlatino.it/2010/02/catholic-bishops-hall-of-fame.html is per 5 februari 2010 een lijst verschenen van de tot nu toe 138 Kardinalen, Aartsbisschopppen en Bisschoppen die sinds de publicatie van het Motu Proprio Summorum Pontificum de H.Mis hebben opgedragen de traditionele Latijnse Liturgie volgens de Mssale Romanum uitgave 1962.
  Gezien de felle weerstand in 2006/7 voorafgaand aan de publicatie van het Motu Proprio door het Franse Episcopaat is het relatief groot aantal Franse Bisschoppen op deze lijst zeer opvallend.
  Even opvallend is het ontbreken van een Nederlandse Bisschop op deze lijst. Van de West-Europese landen staat het Nederlandse Epscopaat hier in gezelschap van Luxemburg, Portugal, Zweden en het Noorse Episcopaat, dat zelfs zover ging Paus Benedictus XVI te desavoueren bij zijn streven tot verzoening met het Priesterbroederschap St. Pius X.
 • 20-11-09 Het is Goed voor de Kerk
  Onder dit motto publiceerde Z.H. Paus Benedictus XVI op 7 juli 2007 het
  Motu Proprio Summorum Pontificum. Per 14 september 2009 was dit Motu Proprio inmiddels twee jaar van kracht. In overeenstemming met de begeleidende brief zullen de bisschoppen aan het eind van het derde jaar aan de Bisschop van Rome moeten rapporteren hoe zij het Goed in hun diocees hebben geimplementeerd en welke moeilijkheden zij daarbij hebben ondervonden. Daarbij is geenszins te volstaan met simpelweg te stellen dat er geen vraag naar is geweest. Dit is niet bepalend voor het implementeren van het Motu Proprio en dus ook niet aan de orde.
  Het moment van rapporteren nadert snel en is inmiddels al minder dan een jaar.
  Ondertussen rapporteert de Internationale Federatie Una Voce jaarlijks aan Zijne Heiligheid over de jaarlijkse voortgang met betrekking tot de implementatie van het Motu Proprio. Het is gebleken dat in zeer veel gevallen het juist de bisschoppen zijn waar de grote moeilijkheden liggen. Hetzij omdat zij zelf actief de implementatie van het Motu Proprio tegengaan, hetzij dat zij passief zijnde geen maatregelen nemen om de implementatie daadwerkelijk ter hand te nemen, hetzij dat zij de clerici en gelovigen die zich tegen een dergelijke implementatie verzetten niet tot de orde roepen. Hiermee is slechts een beperkte opsomming van oorzaken gegeven.
  In dit kader heeft op woensdag 28 oktober 2009 het Presidium van de Internationale Federatie Una Voce, te weten: President –mr. L. Darroch uit Engeland-, Secretaris –dr. R, Vargas Rubio uit Spanje-, Vice-president – ir. J.P. Oostveen uit Nederland- en Penningmeester -Frau M. Rheinschmidt uit Duitsland-, het circa 95 pagina’s tellende rapport over de periode 2008.09.14-2009.09.14 aan Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI aangeboden. Onze Heilige Vader heeft het rapport zelf in ontvangst genomen. Vervolgens zijn diverse kopiën van het rapport onder de verschillende relevante Congregaties verspreid. Dit rapport bevat onder andere ook de deelrapportages uit diverse landen, waaronder een rapportage over de situatie in Nederland respectievelijk in Belgie.
 • 22-07-09 Nadat de prefect van de Congregatie voor de Eredienst, Kardinaal Canizares, en de nieuwe secretaris, Archbishop Augustine DiNoia, spreekt nu ook de derde man van deze Congregatie
  “..... I believe that the position on one’s knees when receiving the communion is the one which by far responds the most to the Sacred.”
  “I am sorry to say, but there is no text of the Tradition which supports it [receiving in one’s hand]. Not even if everybody takes it and eats it in this way. There is no text concerning this, and if we wish we could say that the Apostles were priests and thus had the right to take it by the hand. The Oriental Church does not permit it.”
  (offsite bij rorate-caeli)
 • 13-06-09 Een orthodox prelaat schrijft aan de Federatio Internationalis Una Voce: .... is het algemene en afzonderlijke pastorale karakter, dat ten grondslag ligt aan de traditionele vorm van de Romeinse ritus, identiek aan datgene wat de Goddelijke Liturgie van de Orthodoxe Kerk ‘bezielt’. Daarom vrezen veel Orthodoxen dat zij als ‘buitengewoon’ worden beschouwd wanneer volledige eenheid tussen de twee Kerken tot stand komt. Los van hoe de term ‘buitengewoon’ wordt geïnterpreteerd, overeenkomstig de canonieke betekenis, is de Orthodoxe Kerk zich er niet van bewust dat haar openbaar eredienst ‘buitengewoon’ is. Daarom waardeert de Orthodoxe Kerk de onbaatzuchtige inspanningen van Paus Benedictus XVI, de Kardinalen Cañizares Llovera en Castrillón Hoyos, Aartsbisschop Ranjith en u, Mijnheer de President, om een vorm van ‘oecumene’ te bevorderen in de diepste betekenis van het woord.
 • 13-06-09 De eenheid van gebed en geloof
  Het missaal van 1969 laat te veel ruimte voor een afwijkende interpretatie. De eenheid tussen gebed en geloof wordt niet voldoende gewaarborgd, met alle gevolgen van dien, betoogt Sjaak Oostveen. (offsite bij Katholiek Nieuwsblad)
 • 05-05-09 Kardinaal Cañizares, prefect van de Congregatie voor de Eredienst: has written a preface to the Spanish edition of a recent book by Fr. Nicola Bux, The Reform of Benedict XVI, which will be presented in Toledo this Thursday. In this outstanding preface, the Prefect of the dicastery charged with the sacred liturgy quite frankly recognizes that the liturgical reforms after the Second Vatican Council have often not been completely successful, that a false spirit of rupture was at work. While this may seem obvious to most NLM readers, it should be considered that until a rather short time ago, to express such a view was still anathema. Thus, to have it puclicly stated by the man given he highest authority in matters liturgical by the Holy Father is quite significant. What we see here, then, surely is the "setting of the tone", the "laying of the foundations" for an actual reform of the reform, in the cautious and gentle, yet determined manner which clearly is the modus operandi of our Holy Father.
 • 22-04-09 Kardinaal Cañizares, prefect van de Congregatie voor de Eredienst: Communion kneeling signifies respect for God, it is the heart of man which prostrates itself before the One Who loves him unto the end. These are signs, it is not about change for changes sake, it is about looking for the whole meaning and overcoming the secularisation of our world. One of the objectives of our congregations is to realise in these years a great campaign of liturgical formation.
 • 22-04-09 Twee nieuwe benoemingen bij de Congregatie voor de Eredienst.
  1. Mgr. Juan Miguel Ferrer Grenesche, Vicaris General van het Aartsbisdom Toledo (Spanje). Mgr. Juan Miguel Ferrer Grenesche was reeds Vicaris Generaal onder de vorige Aartsbisschop van Toledo, de huidige Prefect van de Congregatie voor de Eredienst. Hij was evenzo co-organisator en participant in de trainings workshops voor de Buitengewone Uitdrukking van de Romeinse Liturgie in Toledo. Hier en hier.
  2. Mgr. Wilhelm Imkamp, rector van de pelgrimskerk van Maria Vesperbild in de diocees Augsburg in Duitsland. Mgr. Wilhelm Imkamp ondersteunt krachtig de "reform of de reform" met de celebratie ad orientem van de gewone uitdrukking en het geregeld celebreren van de buitengewone uitdrukking van de Romeinse Liturgie. In het afgelopen jaar was Aartsbisschop Ranjith, secretaris van de Congregatie voor de Eredienst, de celebrant van de H.Mis ter gelegenheid van het feest van Maria Hemelvaart. Hier, hier en hier
 • 21-04-09 Antonio Cardinal Canizares Llovera, prefect van de Congregatie voor de Eredienst heeft op 21 april 2009 in de St. Jan van Lateranen een Pontificale H.Mis gecelebreerd volgens de buitengewone uitdrukking van de Romeinse Liturgie. Hier, hier, hier en hier
 • 15-04-09 Verslag van de 12de Keulse Liturgische Conferentie en Priesterconvent te Herzogenrath door pater Sven Conrad fssp
  van 17 tot 29 maart 2009 heeft onder het motto "Summorum Pontificum, de betekenis van het Motu Proprio voor de parochiele zielzorg". Dit verslag bevat tevens beelden van de ter gelegenheid van deze conferentie op zaterdagochtend 28 maart in de Kloosterkerk van Rolduc door de hulpbisschop van Keulen Z.E. Mgr. dr. Klaus Dick opgedragen Pontificale Hoogmis
 • 10-04-09 Support van het Patriarchaat van Moskou voor Paus Benedictus XVI:
  "we view this as a positive shift in the Catholic Churchs position, because head of the Church, in particular, head of the largest Christian Church, should not adapt himself to any PC language, he should tell people what his Church teaches him to tell them."

  Het Patriarchaat van Moskou heeft al eerder blijk gegeven Paus Benedictus XVI te steunen:
  1. naar aanleiding van de publicatie van het Motu Proprio "Summorum Pntificum"
  2. naar aanleiding van de commotie rond het interview van Paus Benedictus XVI over de bestrijding van HIV
 • 21-03-09 Motu Proprio vroeger en nu
  Antwoord van Dario Kardinaal Castrillon Hoyos, voorzitter van de Pontificale Commissie "Ecclesia Dei" op bepaalde vragen
  Op 24 oktober 2008 werd dit document op de internetsite van de Pontifcale Commissie "Ecclesia Dei" geplaatst.
  Het document bestaat uit twee delen:
  1. antwoorden op enkele vragen betreffende de juridische effecten van het Motu Proprio "Summorum Pontificum";
  2. de essentie van de tot nu toe geheim gehouden aanbevelingen van de Commissie van Kardinalen uit 1986 aan Paus Johannes Paul II.
 • 12-03-09 On-line tutorial on the Extraordinary Form of the Roman Liturgy (Missale Romanum 1962)
 • 12-03-09 Communiqué from Bishop Bernard Fellay Regarding the Papal Letter to the Bishops (offsite op newliturgicalmovement.org/)
 • 12-03-09 LETTER OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE BISHOPS OF THE CATHOLIC CHURCH concerning the remission of the excommunication of the four Bishops consecrated by Archbishop Lefebvre (offsite op rorate-caeli.blogspot.com/)
 • 10-03-09 Cardinal Cañizares on Liturgical Reforms, Summorum Pontificum, Kardinaal Canizares, prefect van de Congregatie voor Eredienst en Sacramenten (offsite op rorate-caeli.blogspot.com/)
 • 09-03-09 Archbishop Ranjiths Foreword to "True Development of the Liturgy", Aartsbisschop Ranjith, secretaris van de Congregatie voor Eredienst en Sacramenten (offsite op newliturgicalmovement.org//)
 • 25-10-08 Benedicts Preface to the Ratzinger Opera Omnia: What is and is he not saying about Liturgical Orientation?, (offsite op newliturgicalmovement.org//)
 • 06-03-09 The Orations of the Vatican II Missal: Policies for Revision, Prof. Lauren Pristas (PDF, was offsite op www.communio-icr.com)
 • 06-03-09 The Collects at Sunday Mass: An Examination of the Revisions of Vatican II, Prof. Lauren Pristas (PDF, was offsite op faculty.cadwell.edu)
 • 06-03-09 The Pre- and Post-Vatican II Collects of the Dominican Doctors of the Church, Prof. Lauren Pristas (PDF, was offsite op faculty.cadwell.edu)
 • 02-03-09 "Het is vanuit de liturgie dat de vernieuwing en de hervorming van de Kerk begint", interview met Mons. Guido Marini, de pauselijke ceremoniarrius
 • 27-02-09 Toward an Ars Celebrandi in Liturgy, an address presented by Archbishop Malcolm Ranjith, Secretary of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments at the Gateway Liturgical Conference in St. Louis, November 2008 (offsite bij Adoremus)
 • 27-02-09 Vatican liturgical official makes new plea for reform of the reform (offsite bij Catholic Culture)
  ( Zie hier voor een Nederlandse vertaling)
 • 15-02-09 FIUV verklaring: on the Guidelines Laid Down by the Archbishop of Manila with Regard to the Extraordinary Form of Mass[Engels] (offsite bij Foederatio Internationalis Una Voce)
 • 15-02-09 Left Wing of the Catholic Church Destroying the Faith Says Orthodox Rabbi (offsite bij New Liturgical Movement)
 • 15-02-09 Geniale zet van Paus Benedictus XVI (offsite bij summacatholica.blogspot.com)
 • 15-02-09 12de Keulse Liturgische Conferentie en Priesterbijeenkomst over Summorum Pontificum: de betekenis van het Motu Proprio voor de zielzorg [27-29 maart 2009](offsite bij summacatholica.blogspot.com)
 • 15-02-09 Wat betekent eigenlijk "volledige instemming met Vaticanum II"? (offsite bij summacatholica.blogspot.com)
 • 14-02-09 Gebed gevraagd voor Paus Benedictus XVI (offsite: Appeal for Novena for the Pope Feb. 14 - 22)
 • 06-02-09 Staande op het verleden (was offsite bij Katholiek Nieuwsblad)
 • 09-01-09 De Tridentijnse liturgie (was offsite bij Katholiek Nieuwsblad)
 • 25-01-09 FIUV verklaring: Decree of the Congregation for Bishops Concerning the SSPX [Nederlands] (offsite bij Foederatio Internationalis Una Voce)
 • 24-01-09 Kwijtschelding van excommunicatie - het decreet in het Nederlands (offsite bij summacatholica.blogspot.com)
 • 18-07-08 Toespraak van Darío kardinaal Castrillón Hoyos tot de Latin Mass Society of England and Wales (14 juni 2008) (pdf)
 • 05-06-08 Allerzielen 2007 in St. Agnes, Amsterdam: H.Mis (video)
 • 05-06-08 Kerstnacht 2007 in St. Agnes, Amsterdam: H.Mis (video)
 • 05-06-08 Sacramentsdag 2008 in St. Agnes, Amsterdam: H.Mis (video)
 • 05-06-08 Sacramentsdag 2008 in St. Agnes, Amsterdam:
  Sacramentsprocessie
  (video)
 • 05-06-08 Impressie van de driedaagse Pinksterbedevaart
  Parijs naar Chartres
  (video)
 • 1-2-08De Implementatie van het Motu Proprio Summorum Pontificum
 • 25-11-07 The Bugnini-Liturgy and the Reform of the Reform
  Prof. Lásló Dobzay (pdf, ofsite op musicasacra.com)
 • 14-08-07 Santamissa.org
  Online video and text tutorial on the Latin Mass according to the Missale Romanum 1962
 • 22-07-07 Handleiding voor Misdienaars
 • 22-07-07 FIUV Statement
 • 07-07-07 MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM
  Nederlandse vertaling, Latijns origineel
 • 07-07-07 Begeleidende brief van de Heilige Vader
  Nederlandse vertaling
 • 11-04-07 Post Synodale Exhortatie Sacramentum Caritatis
  Paus Benedictus XVI
  (Nederlands, offsite op rkdocumenten.nl, andere vertalingen op vatican.va)
 • 11-04-07 Voordracht tijdens de algemene vergadering van de Vancouver Traditional Mass Society
  ir J.P. Oostveen, voorzitter Internationale Federatie Una Voce
  (Engels, offsite op fiuv.org)
 • 10-11-06 Speculatie betreffende een document vanuit Rome dat een ruimer gebruik toestaat van de traditionele Romeinse ritus
  Persbericht van 6 november 2006
 • 27-10-06 Una Voce Tagung Keulen 2006: Groetwoord van de president
 • 18-09-06 Foto-reportage Plechte Hoogmis in de Sint Agnes te Amsterdam, 17 September 2006
 • 06-08-06 Film van de Heilige Mis gefilmd op Paaszondag 1941 met commentaar van (toen nog) Mgr. Fulton J. Sheen
 • 06-08-06 Institutions Liturgique
  Dom Guéranger (offsite op www.abbaye-saint-benoit.ch)
 • 06-08-06 LAnnée Liturgique
  Dom Guéranger (offsite op www.abbaye-saint-benoit.ch)
 • 07-07-06 De "laatste wil" van een bisschop; het Indult in Amsterdam
 • 20-06-06 Zur Frage der normativen Qualität des Verbots des Missale Romanum von 1962
  Prof. Wolfgang Waldstein (Duits, offsite op www.pro-missa-tridentina.org)
 • 19-06-06 Fotoreportage pelgrimstocht Parijs-Chartres 2006
 • 25-04-06 De H. Mis: een Offer
  Prof. mag. dr. J.P.M. van der Ploeg O.P.
 • 25-04-06 The Divine Office; A Study of the Roman Breviary
  Rev. E.J. Quigley (offsite op www.gutenberg.org)
 • 23-04-06 The Mass of the Western Rites
  Dom Fernand Cabrol (PDF, offsite op ffyl.uncu.edu.ar)
 • 14-04-06 Ik zal Opgaan tot het Altaar van God
  De Heilige Mis en haar Riten Verklaard

  Pater Martin Ramm FSSP
 • 15-03-06 One traditionalist responds to hardline, schismatic traditionalists
  Monsignor Ignacio Barreiro
  (offsite op thenewliturgicalmovement.blogspot.com)
 • 19-01-06 Episcopal Attitudes to Liturgical Change on the Eve of Vatican II: Part I | Part II
  Brian W. Harrison (offsite op www.rtforum.org)
 • 11-01-06 HET HEILIG MISOFFER
  Beeld en teksten voor een betere en diepere beleving van de viering van de Heilige Mis
  Dr Heinrich Kunkel
  Vertaald en bewerkt uit het duits door G.M.J van der Vegt, pr.

  Losse bladzijden A5 | Dubbelzijdig boekje, A4 (1,2 Mb)
 • 04-01-06 Wandlungsworte im Wandel
  Ein Kommentar zur Gleichberechtigung der Riten. Von Pfarrer Adolf Fugel. (offsite op www.kath.net)
 • 02-01-06 Eucharistietheologie en "Reform of the Reform"
  Abbé Claude Barthe
 • 02-01-06 Die Heilige Messe und liturgische Missbräuche
  Hulpbisschop Andreas Laun, Salzburg (offsite op www.kath.net)
 • 20-12-05 Zur Frage nach der Autorität des Zweiten Vatikanischen Konzils
  P. Martin Lugmayr FSSP (offsite op www.kath.net)
 • 20-12-05 Commentary on the Instruction Redemptionis Sacramentum
  Aartbisschop Malcolm Ranjith, de nieuwe secretaris van de Congregatie voor de Eredienst (offsite op www.ewtn.com)
 • 09-12-05 The Open Forum
 • 09-12-05 The Priestly Fraternity of St. Peter
  Father Bissig FSSP
 • 09-12-05 Una Voce Hungary
  László Dobszay - Miklós István Földváry
 • 09-12-05 Juventutem - Traditional Youth at the World Youth Day in Cologne
  Father Armand de Malleray FSSP
 • 09-12-05 Report of the FIUV 2005 General Assembly
  (engels, offsite bij www.unavoce.org)
 • 03-12-05 Sacrifera sacralitas, Zur Erinnerung an das Urphänomen christlicher Liturgie
  Heinrich Reinhardt (offsite op http://www.katholik.com)
 • 03-11-05: Nieuwe hoop voor de "oude Mis" ... of niet?
  Artikel uit Inside de Vatican dat uitgebreid ingaat op Mgr. Perls voordracht tijdens de algemene vergadering van de FIUV in oktober 2005
 • 03-11-05: The Foundations of Liturgical Reform
  Francis Cardinal George (offsite op www.secondspring.co.uk)
 • 03-11-05: There is no such thing as Ordinary Time
  Fr Francis Randolph (offsite op www.secondspring.co.uk)
 • 26-10-05: Paus-Emeritus Benedictus XVI en de Liturgie [UPDATED]
  Een compilatie van citaten.
 • 25-10-05: De Aantrekkingskracht van de Tridentijnse H. Mis
  Alfons kardinaal Stickler
 • 24-10-05: DOSSIER: prof. J.P.M. van der Ploeg O.P. [UPDATED]
 • 24-10-05: Conversi ad Dominum. De gebedsoosting, de plaats van de liturg aan het altaar en de kerkenbouw
  Uwe Michael Lang Cong. Orat., uit het Duits vertaald door C. Mennen (PDF)
 • 15-10-05: Liturgy and Church Music (pdf)
  Joseph kardinaal Ratzinger/Pope Benedict XVI (offsite op www.musicasacra.com)
 • 15-10-05: Critical Reflections on the Bugnini Liturgy: The Divine Office (pdf)
  Laszló Dobszay (offsite op www.musicasacra.com)
 • 15-10-05: Ideology and Liturgy (pdf)
  Rev. Robert A. Skeris (offsite op www.musicasacra.com)
 • 08-10-05: Participation in the Current Magisterium (pdf)
  Reverend Peter M. J. Stravinskas, Ph. D., S.T.D. (offsite op thenewliturgicalmovement.blogspot.com)
 • 08-10-05: Orientierung an der Orthodoxie; Die Tradition der Ostkirche als Richtschnur in Liturgie und Verkündigung
  Klaus Gamber (offsite op domus-ecclesiae.de)
 • 04-09-05: Sacrosanctum Concilium, de Constitutie over de Heilige liturgie nader beschouwd [UPDATED]
 • 04-08-05: Europas Cultuurcrisis
  Josef kardinaal Ratzinger (nu Paus-Emeritus Benedictus XVI)
 • 31-07-05: Vaticanum II en de Liturgie
  Josef kardinaal Ratzinger (nu Paus-Emeritus Benedictus XVI)
 • April 1964: The "Liturgical Act" Today
  Romano Guardini
 • meer in archief
  triniti

  Members of the Una Voce

  1. Una Voce Argentina (Argentia)
  2. Una Voce Australia [mail]
  3. Una Voce Austria (Austria)
  4. Una Voce Albaruthenia (Bellarus)
  5. Una Voce Natal (Brasil)
  6. Vancouver Traditional Mass Society (Canada)]
  7. Latin Mass Society of Canada [mail]
  8. Una Voce Casablanca (Chile)
  9. Magnificat Chile (Chile)
  10. Društvo za promicanje tradicionalne Mise "Benedictus" (Croatia)
  11. Una Voce Colombia [mail]
  12. Una Voce Costa Rica [mail]
  13. Una Voce Cuba [mail]
  14. Latin Mass Society of Ireland (Eire)
  15. St. Conleth's Catholic Heritage Association (Eire)]
  16. Una Voce France (France)
  17. Una Voce Deutschland (Germany)
  18. Pro Missa Tridentina (Germany)
  19. All India Laity Congress [mail]
  20. Una Voce Italia (Italy)
  21. Inter Multiplices Una Vox (Italy)
  22. Coordinamento di Una Voce delle Venezie (Italy)
  23. Una Voce Japan (Japan)
  24. Una Voce Latvija (Latvija)
  25. Traditional Latin Mass Society of Malaysia [mail]
  26. Pro Tridentina (Malta)
  27. Una Voce Mexico (Mexico)
  28. Ecclesia Dei Delft (The Netherlands)
  29. Ecclesia Dei Society of New Zealand (New Zealand)
  30. Ecclesia Dei Society of Nigeria [mail]
  31. Una Voce Norge (Norway)
  32. Una Voce Peru [mail]
  33. Ecclesia Dei Society of St. Joseph (Philippines)
  34. Una Voce Polonia (Pologne)
  35. Una Voce Portugal (blog)
  36. Una Voce Puerto Rico
  37. Una Voce Russia
  38. Una Voce South Africa
  39. Una Voce Hispania - Spanish Federation
  40. Roma Aeterna (España)
  41. Una Voce Seville
  42. Una Voce La Coruña
  43. Una Voce Madrid [mail]
  44. Una Voce Cantabria]
  45. Una Voce Ucraina [mail]
  46. Latin Mass Society England and Wales (United Kingdom)
  47. Una Voce Scotland (United Kingdom)
  48. Una Voce America (United States of America)
  naar de fiuv-website

 • Rorate Caeli
 • The New Liturgical Movement
 • Ignatius Press)
 • www.abbaye-saint-benoit.ch
 • www.oriensjournal.com
 • Theologisches
 • ewtn.com
 • katholik.com
 • kath.net
 • musica sacra
 • domus-ecclesiae.de
 • The Dietrich von Hildebrand Legacy Project