www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / De Stichting Ecclesia Dei Delft - Wie zijn wij en wat willen wij?

De Stichting Ecclesia Dei

Wie zijn wij en wat willen wij?

De stichting Ecclesia Dei vertegenwoordigt een groep Rooms Katholieke gelovigen die gehecht zijn aan de H.Liturgie zoals deze vlak voor het Tweede Vaticaans Concilie door Paus Johannes XXIII is bevestigd en vastgelegd in de Missale Romanum uitgave 1962. Een gehechtheid die geheel aansluit bij de beschrijving van de H. Liturgie door de Concilievaders in hoofdstuk 1:1 van de Constitutie over de Heilige Liturgie “Het wezen van de H.Liturgie en haar betekenis in het leven van de Kerk”. Een gehechtheid die zijn basis vindt in de zuiverheid en schoonheid van haar gebeden en die door een uitstraling van rust de benodigde stilte en ruimte geeft voor een contemplatieve actuele deelname (participatio actuosa) aan het H.Misoffer.

Deze elementen die voor ons zo wezenlijk verbonden zijn aan het H.Misoffer vinden wij in beperkte mate terug in de Novus Ordo Missae van 1970 en latere edities. Zonder de geldigheid te ontkennen, moeten wij constateren dat deze “gemaakte Liturgie” (aldus onze huidige Paus Benedictus XVI) alle kenmerken bezit van een door mensen gemaakte constructie.

Terwijl anderen hiermee geen problemen hebben, hebben wij grote moeite met vele uit haar gemaaktheid voortvloeiende beperkingen en onvolkomenheden.

Tegenover de gemaaktheid van de Novus Ordo Missae zien wij de Missale Romanum uitgave 1962 als product van een organische groei binnen de Traditie van de Kerk van Rome onder inspiratie van de H. Geest. Een Liturgische vorm waarvan met recht gezegd kan worden dat zij van Goddelijke oorsprong is. Die in haar historische oorsprong teruggaat tot op de Apostolische tijd en die in haar groei meerdere historisch vastgelegde mijlpalen kent, waarop zij door het Pauselijk Gezag werd bevestigd en herbevestigd. Als één van de belangrijkste voorbeelden van deze historische mijlpalen kan genoemd worden: Paus Gregorius de Grote, Paus Pius V en laatstelijk nog in 1962 de bevestiging door Paus Johannes XXIII. Zo ook werd overeenkomstig artikel 4 van de Constitutie Sacrosanctum Concilium deze organische groei ook door de Concilievaders gewenst.

Hierop aansluitend staan wij positief ten opzichte van de door Paus Benedictus XVI gestimuleerde “Reform of the Reform”.

Waar staan wij

De Stichting Ecclesia Dei is in eenheid met Onze Moeder de H.Kerk, in eenheid met haar hoofd de Bisschop van Rome en in eenheid met haar diocesane Bisschop. Zij doet dit, zoals ook uit haar naamgeving blijkt, op basis van door de H.Vader gegeven condities en gunsten, vastgelegd in het Motu Proprio “Ecclesia Dei” uit 1988, en herhaald in de brief van 18 oktober 1999 door kardinaal Medina Estevez, prefect van de Congregatie van de Eredienst die aan het publiek recht is toegevoegd.

De Stichting Ecclesia Dei is een voortzetting van de Interparochie Maria van Nazareth, die reeds in de zeventiger jaren met verlof van de toenmalige Bisschop van Rotterdam, mgr. Simonis, in Delft de H.Mis volgens de Missale Romanum uitgave 1962 verzorgde. Een toestemming die na het verschijnen van het Motu Proprio “Ecclesia Dei’ schriftelijk is bevestigd door de toenmalige Bisschop van Rotterdam, mgr Bär. Een toestemming, die zowel door Pauselijke Commissie “Ecclesia Dei” als door de huidige Bisschop van Rotterdam, Mgr. Van Luijn is herbevestigd.

De verantwoordelijkheid voor de Liturgie en het toedienen van de Sacramenten ligt per Convenant in handen van de Priesterbroederschap St. Petrus.

Wat doen wij

De Stichting Ecclesia Dei is opgericht vanuit en ten behoeve van de regio Delft in de ruimste zin. Zij verzorgt daartoe voor zover dat in haar vermogen ligt elke Zon- en Feestdag een H.Mis volgens het Missale Romanum uitgave 1962.

Met een beroep op de wensen van zowel Paus Johannes Paulus II (1988: Motu Proprio “Ecclesia Dei” & 1998: 10 jaar Ecclesia Dei) als de huidige Paus Benedictus die reeds jarenlang in zijn vele geschriften zijn mening hieromtrent zeer duidelijk heeft kenbaar gemaakt doen wij een beroep op de diocesane bisschoppen respectievelijk het gehele Nederlandse Bisschoppenconferentie ruimhartig te zijn tegenover de wensen van priesters en lekengelovigen (inclusief ook priesterstudenten/seminaristen) die hun gehechtheid respectievelijk hun voorliefde voor de Liturgische boeken van 1962 kenbaar hebben gemaakt.

Tot de priesters die zich nader in deze H.Liturgie zouden willen verdiepen en bekwamen bevelen wij een retraite aan bij één van de Traditionele kloosters zoals Le Barroux en Font Gombault of contact op te nemen met het seminarie van de Priesterbroederschap St. Petrus in het Beierse Witzgradbad of het Instituut Christus Koning in Griciliano nabij Florence.

Priesters, die privé of publiek de H.Mis volgens de Liturgische boeken van 1962 willen celebreren, dienen daartoe verlof (celebret) bij hun diocesane Bisschop aan te vragen. Ten einde de vraag van de gelovigen naar de Traditionele H.Liturgie te kunnen koppelen aan priesters die bereid zijn de H.Mis volgens deze H.Liturgie te celebreren verzoeken wij de priesters die daartoe bereid zijn onze stichting daarvan op de hoogte te stellen.

Parochies, zowel de parochie priesters als besturen en anderen die pastorale verantwoordelijkheden in de parochies dragen worden opgeroepen tot edelmoedigheid naar aldiegenen die zich verbonden voelen met de Traditionele H. Liturgie, verleen hen de noodzakelijke toegang tot één van uw kerkgebouwen.

eXTReMe Tracker