www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare 
Dei 
Ecclesia Dei Delft, voor het behoud van de Tridentijnse Liturgie

Franciscan Friars of the Immaculata (FFI)


Informatie over de petitie voor de Franciscaner Broeders van de Onbevlekte (Latijn: Congregatio Fratrum Franciscanorum Immaculatae; FFI) en ter verdediging van het Motu Proprio Summorum Pontificum

Italian - English - German - French - Portuguese - Spanish - NL

Het betreft hier de Franciscaanse Broeders van de Onbevlekte, een jonge tak van de Franciscanen (opgericht in 1970), die zich na de publicatie van het Motu Proprio Summorum Pontificum open heeft gesteld voor de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus. Sinds 2008 leren de seminaristen beide vormen van de H.Mis, om als priester de H.Mis zowel volgens de nieuwe ("Novus" ordo) als de oude ritus ("Vetus" ordo) te kunnen celebreren

Naar aanleiding van een vage en suggestieve klacht hierover bij de Congregatie voor de Religieuzen door slechts 5 van deze in 2011 circa 366 leden tellende Franciscaanse Congregatie werden de Franciscaanse Broeders van de Onbevlekte eind 2012 / begin 2013 door een Apostolische Visitator, Mons. Vito Angelo Todisco, gevisiteerd.
Inmiddels is niet alleen gebleken dat Mons. Todisco reeds langdurig bevriend is met de voorgenoemde Broeders, die de klacht hadden ingediend. Ook is uit de documentatie gebleken dat de visitatie niet alleen incompleet en tendentieus was, doch tevens dat er bij de presentatie van de resultaten van de door hem gehouden enquette gemanipuleerd is. Daardoor is een onjuist beeld van de werkelijkheid geschetst, overduidelijk met het doel de benoeming van een Apostolische Commissaris te forceren.
Uit een recente verklaring van de Congregatie voor de Religieuzen (31 januari 2014) blijkt dat de genoemde 5 Broeders namens 21 van de inmiddels tot 384 Broeders gegroeide Congregatie hebben gesproken. Dit is dus circa 5,5% van alle Broeders.
Zonder in te gaan op het beroep dat de Franciscaanse Broeders van de Onbevlekte met betrekking tot (uitvoering van) de visitatie hadden aangetekend, heeft de Congregatie voor de Religieuzen per decreet van 11 juli 2013 de kapucijner pater Fidenzio Volpi OFM Cap. aangesteld als Apostolisch Commissaris en ditzelfde decreet door de Heilige Vader Franciscus kunnen laten bevestigen. Hierdoor is het voor deze Franciscaanse Broeders onmogelijk geworden om beroep tegen dit decreet aan te tekenen, omdat tegen de Paus geen beroepsprocedure bestaat.

Overeenkomstig hun mariale vow zwijgen de Broeders en laten alles in gehoorzaamheid over hun heengaan. Zo mogen zij zonder speciale toestemming van de Apostolische Commissaris het Heilig Misoffer niet meer overeenkomstig de "Vetus" ordo opdragen en zelfs niet meer bijwonen. Ook de eigen seminaries alsmede meerdere huizen zijn gesloten. Met name, die huizen zijn gesloten van waaruit de Priesterbroeders op verzoek van de lokale Bisschop de 'Vetus' ordo voor de gelovigen verzorgden. Veel Broeders zijn overgeplaatst naar andere lokaties. Het apostolaat door middel van boeken en geschriften werd aangepast. Contacten met de Franciscaanse Zusters van de Onbevlekte, de Derde Orde, alsmede de leken met wie reeds jaren werd samengewerkt zijn verboden en verbroken. De stichter en zijn naaste medewerkers hebben alle bestuursfuncties verloren. In hun plaats zijn door Pater Volpi andere Broeders, genomen uit de eerder genoemde 21, aangesteld.

Commissaris Volpi stelt dat elke kritiek op zijn besluiten wordt gezien als een ernstige overtreding van de gehoorzaamheid tegenover de paus. Hij gaat hierin zover dat hij stelt dat het verzoekschrift van circa 240 Broeders (=~65%) om een nieuwe religieuze groep te mogen vormen onder de Pontificale Commissie Ecclesia Dei een zeer ernstige overtreding is, waarmee de betrokken Broeders zich buiten de Kerk zouden stellen.
Zeer onlangs, 2 februari 2014 heeft pater Volpi zijn beschuldiging, dat er verduistering van gelden en bezittingen zou hebben plaatsgevonden, moeten intrekken.

Sinds begin december 2013 is nu ook de H.Mis volgens de 'Vetus" ordo in de Santa Maria Maggiore te Rome, waar de Franciscaanse Broeders in de sacristie werkzaam zijn, verboden. Deze H.MIs, die reeds 14 jaar in deze hoofdkerk van Rome werd gecelebreerd - aanvankelijk 7 jaar lang op de eerste woensdag van de maand en sedert 2007 tot voor kort op de eerste zaterdag van de maand -, werd niet verzorgd door één van de Franciscaanse Broeders maar door een priester van het Instituut Christus Koning Soeverein Priester (Institutum Christi Regis Summi Sacerdotis, afgekort ICRSS). Desondanks werd ook deze H.Mis verboden.
Met dit alles komt de uitvoering van het motu proprio Summorum Pontificum , dat elke katholieke priester het recht heeft om de H.Mis te vieren in de buitengewone vorm ("Vetus"-ordo), in gevaar.

Gezien deze situatie heeft een internationale groep van leken een petitie geschreven die vraagt om gerechtigheid voor de Franciscanen van de Onbevlekte en de volledige erkenning van het motu proprio Summorum Pontificum.

Vanaf 8 februari 2014 zijn alle katholieken over de hele wereld verzocht om zich te wenden tot paus Franciscus en zijn medewerkers van de Curie om hun diepe bezorgdheid tot uitdrukking te brengen.

Hier vindt u documenten (in meerdere talen) met achtergrondinformatie

. .

Italian - English - German - French - Portuguese - Spanish - NL