www.ecclesiadei.nl
Ik zal opgaan tot het altaar van God
De Heilige Mis en haar riten verklaard
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / documenten / Ik zal opgaan tot het altaar van God / Het Petrusbroederschap (FSSP)

Het Petrusbroederschap (FSSP)

Stichting

ramm063.jpg - 16kb

De beslissende bemoediging om tot stichting over te gaan van de broederschap van St Petrus kwam spoedig van Paus Johannes Paulus II na de onrechtmatige bisschopswijding door aartsbisschop Marcel Lefebvre (30 juni 1988) waarbij hij alle in de traditie verbonden priesters en gelovigen opriep tot volledige kerkelijk verbondenheid.

In zijn motu proprio Ecclecia Dei afflicta van 2 juli 1988 schrijft de Paus: Voorals willen wij onder de voorliggende omstandigheden een plechtige en hartstochtelijke alsook een vaderlijke en broederlijk oproep richten aan allen die tot en met nu op wat voor manier dan ook in verbinding stonden met de 'beweging' van aartsbisschop Lefebvre, opdat zij hun heilige plicht vervullen om met de plaatsbekleder van Christus in eenheid met de katholieke Kerk verbonden te blijvenÖ Al die Katholieke gelovigen die zich verbonden voelen met de vroeger vorm van liturgie en discipline van de Latijnse traditie, wil ik bekend maken - en wij vragen dat zich de wil van de bisschoppen en allen die in de Kerk het Herderambt uitoefenen zich bij mij aansluiten - dat het hun eenvoudig gemaakt wordt in de kerkelijke eenheid terug te keren, door de noodzakelijke maatregelen die hun rechtmatige wensen zeker stellen.

Gesticht werd de broederschap op 18 juli 1988 in de abdij van Hauterive (Zwitserland) door 12 priesters en enkele seminaristen. Bewust hebben zij de patroon St. Petrus gekozen om zo de trouw aan het zichtbare Hoofd van de Kerk duidelijk en onherroepelijk te omschrijven. Al op 18 oktober van hetzelfde jaar volgde de ondertekening van het stichtingsdecreet van de 'priesterbroederschap St Petrus' als klerikale gemeenschap van apostolisch leven, naar pauselijk recht.

Korte tijd na de stichting en met de hulp van de toenmalige Kardinaal Joseph Ratzinger werd de broederschap door de bisschop van Augsburg Mgr. J. Stimpfle in het Beierse pelgrimsoord Wigratzbad haar zitting gegeven. In de eerste jaren werd gebruik gemaakt van de kleine behuizing van het pelgrimsoord. Dankzij de goddelijke Voorzienigheid en grote financiŽle offers van gelovigen kon begonnen worden met de bouw van een eigen seminarie. Juist voor het begin van het semester in de nazomer van september 2000 kon het priesterseminarie betrokken worden. De inwijding van huis en alles daarbij werd verricht door de prefect van de pauselijke commissie "Ecclesia Dei" Kardinaal Castrillon Hoyos op zaterdag 2 december 2000 door een plechtige pontificale Hoogmis.

Naast seminarie bevindt zich ook in Wigratzbad de zetel van de Duitstalige afdeling van de broederschap die tegenwoordig bestaat uit ongeveer 200 priesters en 120 seminaristen.

Doel

Het eerste doel van de priesterbroederschap is de vorming en heiliging van de priesters door het behoeden en uitoefening van de liturgische en spirituele tradities van de Latijnse Kerk, speciaal door de onverbreekbare trouw aan de overgeleverde Heilige Mis volgens de boeken van 1962, Zo te celebreren is door de Heilige Stoel de broederschap toegestaan.

Het tweede doel is het zielzorgelijk werken van deze priesters in dienst van de Kerk, tot heil van de zielen.

Priestervorming

Vandaag beschikt de priesterbroederschap St. Petrus over twee seminaries: het ene in Wigratzbad, Duitsland en het tweede in Denton USA (Nebraska).

Beide seminaries staan ter beschikking naar de geldende normen van de Kerk voor de vorming van priesters. In Wigratzbad studeren de seminaristen ofwel in het Duits of in het Frans. De lessen worden deels door priesters van de broederschap, deels door bekende professoren uit het binnen- en buitenland verzorgd.

Doel van de priesterlijke vorming in het seminarie is de organische verbinding tussen vroomheid en wetenschap, als ook het binnenleiden van de leerlingen tot een persoonlijk, spirituele en intellectuele rijpheid, volgens een woord van de Heilige Bernardus van Clairveau: "Tantum lucere, vanum; tantum ardere parum. Ardere et lucere, perfectum - Alleen lichten is ijdel, alleen branden is te weinig, lichten en branden is volkomen." (Serm. in Nativ. St. Joan. Bapt.).

De reguliere vormingstijd op het priesterseminarie bedraagt zeven jaar. Het eerste jaar is een jaar voor de spiritualiteit. Het dient de kandidaat tot verdieping en beproeving van zijn roeping en voor het beter leren kennen van de priesterbroederschap. Door een systematisch binnenleiden in het geestelijk leven moet de basis gelegd worden voor een spiritueel fundament waar laten een vruchtbare doordringing van de geopenbaarde waarheden in de studie van de theologie op gebouwd kan worden.

De volgende twee jaren zijn voor de filosofie. Een grondige filosofische kennis is een onontbeerlijke voorwaarde voor de studie van de theologie. Overeenkomstig de uitdrukkelijke wens van het Tweede Vaticaans Concilie en de bepalingen van het kerkelijk wetboek volgt de studieorde van het priesterseminarie van St .Petrus daarbij vooral de leer van de Heilige Thomas van Aquino. De seminaristen moeten leren "met de heilige Thomas, als Meester, de heilsgeheimen in hun geheel speculatief te doordringen en hun samenhang te verstaan en in zoverre het mogelijk is hen te verduidelijken." (O.T. 10 vgl. canon 252 paragraaf 3 C.I.C.)

De laatste vier jaren dienen een intensieve studie van de theologische disciplines.

Apostolaat

Na de wijding worden de priesters van de broederschap door de generaal-overste in overleg en afspraak met de locale bisschoppen gestuurd om verschillende vormen van apostolaat uit te oefenen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, ItaliŽ, Groot BrittanniŽ, De Verenigde Staten van Amerika, AustraliŽ, of Canada.

Waar mogelijk leven de priesters in kleine gemeenschappen samen; en zij werken aan de verspreiding van het geloof door prediking, catechese, parochiewerk, jeugdwerk (school, padvinderij, vakantiekampen), het organiseren van pelgrimstochten en geestelijke oefeningen. Zij vieren en delen de sacramenten uit volgens de liturgische boeken van 1962.

Belangstellenden

Jonge mannen die zich voor het priesterseminarie St. Petrus interesseren, wordt aanbevolen aan retraites deel te nemen die door de priesters van de broederschap geleid worden. Tot een bezoek aan de huizen en stichtingen als ook aan het priesterseminarie te Wigratzbad zijn zij altijd van harte welkom

Het adres van het priesterseminarie is:

Priesterseminar St. Petrus
Kirchstrasse 16
D-88145 Opfenbach - Wigratzbad
Tel 0049- (0) 8385- 92210

Internet: www.fssp.org en www.petrusbruderschaft.de.