www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / documenten / chronologische lijst / Decreet betreffende de Novus Ordo Missae

Decreet betreffende de Novus Ordo Missae

Sacra Congregatio Pro Cultu Divino / Congregatie voor de Goddelijke Eredienst:   Prot. n. 166/70

Decretum

Celebrationis eucharisticæ Ordine statuto, atque approatis textibus ad Missale Romanum pertinentibus per Constitutionem Apostolicam Missale Romanum a Summo Pontifice Paulo VI die 3 aprilis 1969 datam, hæc Sacra Congregatio pro Cultu Divino, de mandato eiusdem Summi Pontificis, novam hanc editionem Missalis Romani ad normam decretorum Concilii Vaticani II confectam promulgat et uti typicam declarat.

Ad usum autem novi Missalis Romani quod attinet, permittitur ut editio latina, statim ac in lucem edita fuerit, in usum assumi possit, opportunis adhibitis accommodationibus quæ dies celebrationum Sanctorum respiciunt, donec Calendarium instauratum definitive in praxim adducatur; curæ autem Conferentiarum Episcopalium commitur editiones lingua vernacula apparare, atque diem statuere, quo eædem editiones, ab Apostolica Sede rite confirmatæ, vigere incipiant.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. Ex ædibus Sacræ Congregationis pro Cultu Divino, die 26 martii anni 1970, Feria V in Cena Domini.

BENNO CARDINAL GUT
Præfectus

A. BUGNINI
a Secretis

Decreet

Nu de ordo van de eucharistieviering is vastgesteld en de teksten, behorende bij het Romeinse missaal zijn goedgekeurd door de Apostolische Constitutie van paus Paulus VI d.d. 3 april 1969, promulgeert deze Heilige Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, in opdracht van dezelfde paus, deze nieuwe uitgave van het Romeinse missaal, gemaakt naar de norm van de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie, en verklaart ze tot Editio Typica

Wat voorts het gebruik betreft van het nieuwe Romeinse missaal: toegestaan wordt, dat de Latijnse uitgave, zodra zij in het licht gegeven is, in gebruik kan worden genomen, met aanwending van de juiste en geschikte aanpassingen, die rekening houden met de dagen van de vieringen van de heiligen, totdat het vernieuwde calendarium definitief in praktijk wordt gebracht; aan de zorg van de bisschoppenconferenties wordt het voorts overgelaten uitgaven te vervaardigen in de volkstaal, en de dag te bepalen, op welke deze uitgaven, na bekrachtiging op de gebruikelijke wijze door de Apostolische Stoel, van kracht zullen worden.

Terwijl al wat hieraan contrair is allerminst in de weg staat. Huis van de Heilige Congregatie van de Goddelijke Eredienst, 26 maart 1970, Witte Donderdag.

BENNO KARDINAAL GUT
prefect

A. BUGNINI
secretaris