www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / documenten / Notre-Dame de Chrétienté 16"

Pinksterbedevaart
van Notre-Dame van Parijs naar Notre-Dame van Chartres

terug

Onze moeilijkheden met plicht, moed en respect

Wij naderen Chartres en zijn bijna aan het eind van deze pelgrimstocht geleid door onze H.Moeder, Notre-Dame de Chrétienté. In tal van overwegingen hebben we gehoord hoe de Kerk Eén, Heilig, Katholiek en Apostolisch is. Hoe Zij Heilig is omdat Christus haar Hoofd Heilig is. De Kerk is Heilig omdat zij bestierd wordt door Christus haar Hoofd.

Met het Kruisoffer, dat de Heer ons heeft bereid en waarmee de geboorte van de Kerk is ingeleid, heeft Christus ons Zijn Kerk gegeven. Wij die geloven en gedoopt zijn in gemeenschap met Hem en met allen die ons in het Geloof en het Doopsel zijn voorgegaan of die nog na ons komen, vormen we één Mystiek Lichaam, de strijdende, de lijdende en de triomferende Kerk. Echter wij, die geloven en gedoopt zijn en als zodanig de strijdende Kerk vormen, staan bloot aan de verleidingen van deze wereld.

Onze toekomst is van een andere aard. Het doel van ons christelijk leven ligt niet op deze aarde, maar in de hemel. Ons aardse leven is een pelgrimstocht naar de hemel, mits wij de weg van Christus gaan, in Zijn voetsporen treden en leven volgens Zijn woord. De Kerk neemt ons bij de hand en richt onze ogen en harten omhoog. Daar is ons vaderland en onze woning, daar is ons ware leven ‘met Christus verborgen in God’.

De wereld en de vorst van deze wereld zullen alles doen om de mens van God en van de hemel af te keren. Daarom zal er altijd een spanning bestaan tussen de christenen en de wereld. Enerzijds eist het Geloof van ons standvastigheid en vurigheid in het gebed, trouw aan de geboden, versterving en het losmaken van alle zelfzucht, leven uit de sacramenten en altijd een duidelijk getuigenis van Christus afleggen.

En anderzijds zijn wij zo aards. Van alle kanten dringen door de zinnen stoffelijke indrukken onze ziel binnen. Allerlei tijdelijke zorgen nemen ons in beslag. Voortdurend wordt ons hart getrokken door aardse begeerten: geld, genot, luxe, comfort, eer, erkenning, haat en liefde. De wereld probeert alles om ons onze ware bestemming te doen vergeten. En als dat nog niet genoeg is, lacht de wereld alles wat voor ons belangrijk is uit. Niets lijkt meer heilig te zijn. Het menselijk leven vanaf het begin tot het einde wordt niet meer beschermd, het huwelijk wordt niet meer beschouwd als een onbreekbare band tussen een man en een vrouw, het gezin wordt niet meer gezien als een gemeenschap van liefde tussen man, vrouw en kinderen. En als iemand aan de goddelijke waarden wil vasthouden, dan wordt hij neergezet als ouderwets en intolerant. Soms wordt hij zelfs aan de rand van de maatschappij gezet.

Deze spanning tussen de christenen en de wereld bestaat niet alleen in de maatschappij, maar ook in ons individuele leven. En zoals in ons eigen leven moeten wij elke dag opnieuw een keuze maken tussen de leer van het Evangelie en de wereld, tussen God en Zijn woord en de vorst van deze wereld met zijn leugen. Zo moeten wij ook duidelijk zijn in onze samenleving. Als christenen moeten wij duidelijk het ware doel van de mens aanwijzen zonder een ongemakkelijke werkelijkheid te verbergen.

Wij zijn niet van deze wereld, hoewel wij in de wereld moeten leven. Wij moeten altijd voor God en Zijn Kerk kiezen, al is deze keuze een moeilijke weg van het kruis, zelfverloochening en lijden. Ook als wij daardoor worden uitgelachen en bespot. De hemel heeft zijn prijs. Als wij er binnen willen gaan, moeten wij bereid zijn om deze prijs te betalen.

Er zijn veel mensen, ook veel christenen, die voor deze wereld kiezen en volgens haar regels leven. Zij zoeken hun bestemming hier op aarde in allerlei genot. Als zij geloven dat de hemel bestaat, denken zij niet dat het nodig is er iets voor te doen om daar terecht te komen. Ze hebben niets te maken met de Kerk en haar geopenbaarde leer. Zij willen dat ook niet. Dat hoeft niet, zeggen zij. Wij kunnen zelf alles regelen met God, zonder middelaars en tussenpersoon. Zij slaan geen acht op de opdracht aan de Kerk: “Gaat uit over de gehele wereld en verkondigt het Evangelie. Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.”

Midden in ons dagelijks leven mogen wij niet vergeten waartoe wij op aarde zijn. De Kerk richt onze ogen omhoog, maar wij leven nog steeds hier. Wij moeten onze aardse taak getrouw en reëel verrichten, zolang God ons tijd en krachten schenkt. Maar wij mogen daaraan ons hart niet verliezen. De aardse werkzaamheden mogen de hemelse blik niet vertroebelen of verduisteren. Door haar liturgie helpt de Kerk ons altijd naar boven te kijken en daarnaar te verlangen.

terug